123.) Zadarski ban oslobađa Prlju Radosava da bi izbavio ljubu i sina

Advertisements

124.) Marko Kraljević i Pilip Dragilović

125.) Četu vodi kalauz djevojka

126.) Mlado Ture dobi na prevaru sestru od Janoka bana

127.) Senjski kapetan oslobodi Šimu Bogetića jer istuče Petra Mrkonjića

128.) Junaštvo Murat-arambaše

129.) Nevera sestre